Nurmijärven käsityökoulu

Nurmijärven käsityökoulu

Nurmijärven käsityökoulu tarjoaa monipuolista käsityönopetusta niin lapsille kuin aikuisillekin. Käsityökoulu aloitti toimintansa syksyllä 2022. Opetus alkoi aluksi Klaukkalassa, ja syksyllä 2023 opetus alkoi myös Nurmijärven kirkonkylällä. Käsityön opetus on taiteen perusopetuksen käsityön yleisen oppimäärän mukaista ja siinä korostuu monimateriaalisuus, oivaltaminen ja suunnittelu.

Piilota taustavideo

Tutustu käsityökouluun

Tervetuloa käsillään tekevien iloiseen joukkoon!

Käsityön opetus alkaa perustaitojen opiskelulla. Alkuun opinnoissa on yhteisiä opintoja, joissa käsityön perustekniikoita ja suunnittelutapoja opitaan yhdessä oman opintoryhmän kanssa. Opintojen edetessä oppilaan oma valinta, mielenkiinto ja tavoitteet määrittävät enemmän niin tekniikoita, materiaaleja kuin valmistettavaa tuotettakin.

Opintojen lopuksi valmistetaan lopputyö ja pidetään lopputyönäyttely.

Lisätietoja antaa Annamari Pyöriä 044 306 3056

Ajankohtaista

Nurmijärven kuvataidekoulu

Kesäleirit Nurmijärvellä 2024 ☀️

Nurmijärvellä järjestetään jälleen mukava määrä kesäleirejä taiteen perusopetuksen kouluissa. Leirit ovat kaikille avoimia, osallistujan ei tarvitse olla taidekoulun oppilas. Leireillä ohjaajina toimivat taidekoulujen taitavat pedagogit. Ilmoittautuminen kesäleireille on avattu! 😎

Lue lisää »

Tule mukaan!

Ilmoittautuminen oppilaaksi 22.4.2024 klo 9.00 alkaen, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jonosta mukaan voidaan ottaa myös kesken kauden, jos paikkoja vapautuu.

Käsityökoulussa on tarjolla (lukuvuosi 24-25) neljän eri ikäluokan ryhmiä:

 • 5-6 -vuotiaille Varhaisiän käsityön ryhmä Silmut (Nurmijärven kirkonkylässä neljä kuuden viikon ryhmää)
 • 7-11 -vuotiaille Käsityökoulun perusopintojen ryhmä (Nurmijärven kirkonkylä)
 • 9-13 -vuotiaille Käsityökoulun perusopintojen ryhmä (Klaukkala)
 • Aikuisille Käsityön taiteen perusopetuksen käsityön ryhmät (Pääsääntöisesti opetus Klaukkalassa)

14-vuotiaille ja sitä vanhemmille lisätään tarjontaa kysynnän ja ryhmien edistymisen myötä. Kansalaisopisto (Nurmijärven Opisto) tarjoaa käsityön opetusta myös nuorille.

Käsityökoulun perusopinnot

KÄSITYÖKOULUN PERUSOPINNOT

 • Opinnot tarkoitettu 7–13-vuotiaille
 • Yhteisissa perusopinnoissa tutustutaan erilaisiin käsityötekniikkoihin, -materiaaleihin ja suunnittelutapoihin
 • Ilmoittautuminen 22.4. alkaen, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
 • Ilmoittautumiset puhelimitse ma–to klo 9–16 ja pe klo 9–14.
Käsityökoulun teemaopinnot

KÄSITYÖKOULUN TEEMAOPINNOT

 • Opinnot tarkoitettu 10–18-vuotiaille
 • Teemaopinnot syventävät aiemmin opittua ja valinnan mahdollisuudet materiaalien, tekniikoiden sekä tuotteiden välillä kasvavat
 • Oma ilmaisu vahvistuu
 • Opintoja ei ole vielä tarjolla, sillä ne ovat jatkumoa yhteisille perusopinnoille
Kädentaidot ja kotitalous

AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS KÄSITYÖSSÄ

 • Aikuisten opinnoissa on tärkeää opiskelijan käsityöilmaisun vahvistaminen, oman ilmaisutavan löytäminen ja erilaisiin kokeiluihin sukeltaminen
 • Aikuisten opetuksessa huomioidaan opiskelijan kokemus ja aiemmin hankittu osaaminen. Opintojen edistymistä seurataan yksilöllisesti
 • Ilmoittautuminen 22.4. alkaen, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
Varhaisiän käsityönopetus

VARHAISIÄN KÄSITYÖN-OPETUS – SILMUT

 • Silmuissa lapset pääsevät kokeilemaan erilaisilla materiaaleilla tehtäviä käsityötekniikoita
 • Lapsia innostetaan oman luovuuden esiin tuomiseen ja käsin tekemiseen
 • Käsityötä tehdään leikkien, kokeillen ja tekemisestä nauttien
 • Ryhmiä on tarjolla lukuvuodelle neljä ja ne kestävät kuusi viikkoa kerrallaan. Lapsi voi ilmoittautua kaikkiin tai vain yhteen ryhmään.
 • Ilmoittautuminen 22.4. alkaen, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Hyvä tietää

Käsityökoulun missio – käsityö kuuluu kaikille!

Jokaisella käsityökoululaisella on mahdollisuus käsityön tekemiseen ja oman idean esiin tuomiseen. Monipuoliset materiaalit houkuttelevat kokeilemaan ja oivaltamaan.

Erilaiset tekniikat eivät toimi rajoitteina vaan mahdollistajina, aina lopputuloksen ei tarvitse olla valmis tuote, sillä itse prosessi on tärkeä.

Käsityötä opiskelemalla ihminen oppii ympäröivästä ympäristöstä ja alkaa arvostamaan asioita, joihin on käytetty aikaa sekä vaivaa. Oman ja toisen käsityöllisen tuotoksen arvo kasvaa oman kokemuksen avulla.

Raaka-aineiden uudelleen käyttö, laadukkaan tuotteen tekeminen ja tarvelähtöisyys avautuvat opinnoissa konkreettisesti. Käsityö on osa tulevaisuutta ja tulevaisuuden ratkaisuja!

Taiteen perusopetus

Opintoihin ilmoittautuminen alkaa keväisin. Syksyllä, elokuun puolen välin jälkeen, alkaa käsityökoulun opetus. Ilmoittautumisen yhteydessä oppilas saa jo tiedon paikasta. Jos olet jäänyt jonoon, ilmoitetaan sinulle, jos paikkoja vapautuu tai muodostamme mahdollisen lisäryhmän.

Nurmijärven käsityökoulu on taiteen perusopetuksen oppilaitos, jonka opetus pohjaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetusta on kaikkiaan 500 tuntia = 18,52 opintopistettä  ja se jakautuu yhteisiin (perus)opintoihin (300 tuntia = 11,11 op) ja syventäviin teemaopintoihin (200 tuntia = 7,41 op).

Taiteen perusopetus on tasolta toiselle etenevää opetusta. Opinnoissa painotetaan kokeilua, keksimistä, suunnittelua ja erilaisten materiaalien käsittelyä. Opintojen lopuksi tehdään lopputyö ja järjestetään lopputyönäyttely, jossa oppilaiden osaaminen tulee näkyväksi.

Oppilaaksi hakeminen

Käsityökoulu tarjoaa opetusta 7-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille, sekä aikuisille. Tarjolla on myös käsityökouluun valmistava ryhmä 5-6 -vuotiaille lapsille. Kaikki käsityöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan, mitään ennakko-osaamista ei vaadita.

Mukaan opintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittautuja saa varasijan, kannattaa jonoon jäädä, sillä paikkojen mahdollisesti vapautuessa, mukaan opetukseen pääsee myös kesken kauden.

 • 5-6 vuotiaiden käsityön ryhmät Silmut kokoontuvat kerran viikossa, keskiviikkoisin Nurmijärven kirkonkylällä klo 17-18, 60 minuuttia kerrallaan, kuuden viikon osioissa. Mukaan voi ilmoittautua yhteen tai kaikkiin osioihin. Opinnot maksavat 55 €/kuuden viikon osio. Maksuun sisältyvät myös materiaalit.
 • Lasten käsityökoulun ryhmät (7-13 -vuotiaat) kokoontuvat myös kerran viikossa, keskiviikkoisin Nurmijärven kirkonkylällä klo 18.10-19.40, 2 oppituntia kerrallaan. Opinnot maksavat 180 €/lukukausi. Klaukkalan ryhmä kokoontuu kolme oppituntia kerrallaan klo 17.30-20.00. Opinnot maksavat 205 €/lukukausi. Maksuun sisältyvät myös materiaalit.
 • Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa, kolme oppituntia kerrallaan. Poikkeuksena ovat intensiiviset oppimisjaksot, jotka voivat olla viikonlopun tai useamman päivän pituisia. Opinnot maksavat 125 €/lukukausi. Maksuun ei sisälly materiaaleja, vaan opiskelija hankkii ne itse.

Muualla suoritetut käsityön taiteen perusopetuksen opinnot luetaan hyväksi opintoihin suoraan saadun opintorekisteriotteen mukaisesti. Muista esim. Kansalaisopiston kursseista tai käsityökoulun kesäkursseista katsotaan mahdollinen hyväksi lukeminen erikseen vastuuopettajan kanssa.

Aikuisten opetus

Käsityön taiteen perusopetus aikuisille noudattaa samaa opetussuunnitelmaa lasten ja nuorten kanssa. Opetuksessa otetaan huomioon aikuisen oppijan motivoituneisuus, omatoimisuus ja aiempi osaaminen. Tarkoituksena on, että opiskelija kokee oppimisen iloa ja uuden oivaltamista. Vuorovaikutus, ponnistelu, kyseenalaistaminen ja kokeileva työskentely ovat mukana opinnoissa alusta loppuun.

Aikuisten opinnot suunnitellaan siten, että opiskelija voi suunnata ja painottaa itseään kiinnostavia sisältöalueita. Tämä tapahtuu luontevasti niin sanottujen vapaasti valittavien opintojen avulla. Opiskelijat saavat valita Nurmijärven kansalaisopiston taito- ja taideaineiden kursseista 60 oppitunnin verran opintoja osaksi teemaopintojaan. Nämä kurssit ovat erikseen maksettavia ja niiden tulee kuulua johonkin käsityön sisältöalueeseen.

Aikuisten opintoihin kuuluu myös omatoimista työskentelyä (90 tuntia), sillä opiskelusta tehdään portfolio, jolla arviointi ja dokumentointi helpottuu. Portfolion avulla koko käsityöprosessi tulee näkyväksi suunnittelusta viimeistelyyn. Tämän lisäksi käsityötekniikoista osa vaatii etukäteisvalmistelua ja viimeistelyä, jota joudutaan tekemään oppituntien ulkopuolella.

Arviointi

Kyseessä on käsityökoulu, jossa tekemistä ja tuotoksia arvioidaan. Arviointi tapahtuu itse-, vertais-, ryhmäarviointina ja opettaja toimii myös palautteen antajana. Arviointi koskee tuotoksen lisäksi myös prosessia, jossa käsityötä tehdään. Käsityön osa-aluista suunnittelu ja ideointi ovat yhtä tärkeitä arvioinnin kohteita kuin tuotoskin.  

Arvioinnin keinot ovat moninaiset. Jatkuva kannustava palaute ja itsearviointi opetellaan jo heti käsityökoulun alussa.

Käsityön yleisen oppimäärän teemaopintoihin sisältyy oppilaan kokoama esitys osaamisestaan. Osaaminen tuodaan näkyväksi sanallisella ja/tai kuvallisella aineistolla, esityksen muoto on vapaasti oppilaan valittavissa. Oman osaamisen arviointia harjoitellaan koko opintojen ajan.

Opintosuoritukset voidaan siirtää oppilaan/huoltajan suostumuksella kansalliseen Koski-tietovarantoon.

Oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan informointi suostumuksen antamisesta taiteen perusopetuksen tietojen tallentamisesta

Tutustu tästä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Käsityökoulun ops

Suostumus taiteen perusopetuksen suoritustietojen tallentamiseen Oma opintopolkuun (KOSKI-tietovaranto) / Visma Sign sähköinen allekirjoitus

Alle 15-vuotiaiden lasten vanhemmat sekä täysi-ikäiset pääsevät antamaan luvan ao. linkeistä.
15-17-vuotiaille lähetetään erillinen lomake, jonka allekirjoittavat sekä vanhempi että nuori itse.

Käsityö
Yhteiset opinnot
Teemaopinnot

Käsityön keskeiset sisältöalueet

Käsityön opetuksen keskeiset sisällöt yhteisissä perusopinnoissa sekä teemaopinnoissa ovat pukeutuminen, esine- ja tekstiiliympäristöt, palveluympäristöt sekä rakennetut ja luonnonympäristöt. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon oppilaille merkitykselliset ilmiöt, joita lähestytään henkilökohtaisesta kokemuksesta aloittaen ja siirtyen kohti yleisempiä käsityön ilmiöitä. Opinnoissa tarkastellaan laaja-alaisesti ja monipuolisesti kaikkien keskeisten sisältöjen osa-alueita.

Käsityönopetuksen tavoitteet 

Käsityökoulun tavoitteet on jaettu kolmeen kategoriaan, joissa on eritelty omat alatavoitteensa. Kategoriat ovat taito ja muotoilu, yhteiskunta ja kulttuuri sekä taiteiden ja tieteiden välisyys.

Yhteiset perusopinnot

Oppilasta innostetaan kehittämään taitojaan suunnittelussa ja käsityön toteuttamisessa. Yhteisissä opinnoissa tutustutaan käsityön tekemiseen, teknologiaan ja muotoiluun.

Oppilaalle on asetettu tavoitteiksi yhteisissä opinnoissa saavuttaa käsityön perustaidot, oppia rohkeasti ja innostuneesti kokeilemaan, tehdä käsityöilmiöstä oivalluksia sekä oppia arvostamaan niin omaa kuin muiden työtä.

Teemaopinnot

Käsityön teemaopintojen tarkoituksena on syventää oppilaan yhteisissä opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja. Oppilaiden erilaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon opetuksessa.

Oppilaalle on asetettu teemaopintojen tavoitteeksi kädentaitojen syventäminen, ajankohtaisiin ilmiöihin tutustuminen, erilaisten vahvuuksien hankkiminen ja tunnistaminen itsessään, kiinnostuksen kohteiden löytäminen ja paikallisten resurssien tunnistaminen sekä paikallisen käsityökulttuurin havainnointi.

Lukuvuosi ja lukukausimaksut

Lukuvuosi 2023-2024

Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen.

Syyskausi 21.8. Alkaen     
syysloma 16.–22.10.

Kevätkausi 8.1. Alkaen
talviloma 19.–25.2.

Lukukausimaksu

 • Käsityökoulu, 7-11 vuotiaat (perusopinnot) 180 €
 • Aikuisten käsityön taiteen perusopetus 125 €
 • Varhaisiän käsityön ryhmä silmut, 5-6 v 55 €/kuuden viikon osio
 • Syyslukukausimaksu lähetetään elo-syyskuussa, kevätlukukausimaksu tammi- helmikuussa.
 • Sisaralennus 15 €/lukukausi annetaan saman perheen jäsenille yhdestä käsityökoulun kurssimaksusta.
 • Mikäli oppilas keskeyttää opinnot kesken lukukauden, maksua ei palauteta. 

Alennukset

 • Sisaralennus (-15€/lukukausi) myönnetään saman perheen sisaruksille.
 • Ensimmäisestä sisaruksesta maksetaan täysi maksu, seuraavat sisarukset saavat 15 euron alennuksen.
 • Vuosittain myönnetään hakemuksesta muutamia vapaaoppilaspaikkoja taloudellista tukea tarvitseville perheille. Käsityökouluun hyväksytyillä oppilailla on mahdollista hakea vapautusta maksusta yhden lukuvuoden ajaksi. Hakemukset tulee palauttaa 15.8. mennessä. (Mahdollinen kevään lisähaku 15.1. mennessä).

  Siirry täyttämään sähköinen hakemus (Visma Sign) Vapaaoppilaspaikkahakemus lv. 2024-2025

Oppilaspaikan varausmaksu 

Oppilaspaikka varataan seuraavaksi lukuvuodeksi maksamalla varausmaksu (lasku lähetetään sähköpostissa kesäkuussa), joka vähennetään syksyn lukukausimaksusta. Jos oppilaspaikka perutaan syyskauden alussa, varausmaksua ei palauteta.

 • Varausmaksu 50 € eräpäivä kesäkuussa
 • Syyskauden loppuerän eräpäivä syyskuussa

Poissaolot

 • Mikäli oppilas on sairaana tai hän on muutoin estynyt tulemasta tunnille, tulee siitä ilmoittaa suoraan omalle opettajalle. Oppilaan oman poissaolon takia väliin jääneitä kurssikertoja ei korvata oppilaalle.
 • Mikäli opettaja on sairaana, pyritään hänelle järjestämään sijainen tai tunti perutaan. Pitämättä jäänyt tunti korvataan lukukauden aikana erikseen opettajan kanssa sovittavana ajankohtana.
 • Mikäli tunti perutaan opettajan esteen vuoksi, pidetään se takaisin lukukauden loppuun mennessä. 

Jatkoilmoittautuminen

 • Seuraavalle lukuvuodelle ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan oppilaat siirtyvät automaattisesti jatkamaan opintojaan. Jos kuitenkin oppilas päätyy keskeyttämään opintonsa, eikä halua enää jatkaa, on tästä erikseen ilmoitettava Nurmijärven opiston toimistoon

Opetuspaikat

Toimisto

Nurmijärven Opisto

Aitohelmi, 2. krs / Klaukkala
Klaukkalantie 72
01800 Klaukkala

Toimisto avoinna

ma-to klo 9.00–16.00,
pe klo 9.00–14.00
040 938 1007

Klaukkala

Monikko

Kuntotie 7,
01800 klaukkala

Monikon Paja: käsityökoulu ja aikuisten käsityön taiteen perusopetus  (sisäänkäynti pajaan on rakennuksen takakautta, ovesta BC).

Nurmijärven kirkonkylä

IhanTalo

Ihantolantie 2,
01900 Nurmijärvi

IhanTalon kädentaitojen luokka: käsityökoulu, aikuisten käsityön taiteen perusopetus ja Silmut 

Opettajat

Annamari Pyöriä

Nurmijärven käsityökoulun johtaja
Koulutuspäällikkö

044 306 3056

annamari.pyoria (at) nurmijarvenopisto.fi

Jenni Karemo

Nurmijärven Opiston rehtori

044 989 8626
jenni.karemo (at) nurmijarvenopisto.fi

Tarja Väisänen

Käsityökoulun vastaava opettaja

Varhaisiän käsityökasvatuksen -Silmujen opettaja

Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen maanantairyhmän vastaava opettaja. 

 

Annamari Pyöriä

Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen keskiviikkoryhmän vastaava opettaja

Lisäksi opetuksessa vierailee eri käsityötekniikkojen virtuooseja, jotka opettavat ja ohjaavat oman erikoisalansa äärelle. Lukuvuonna 23-24 muun muassa aikuisilla ovat lisäksi opettajina Sonja Mantere (kankaankudonta), Jussi Helve (puutyöt) ja Riitta Kivi (huovutus).