Nurmijärven kuvataidekoulu

Nurmijärven kuvataidekoulu tarjoaa laadukasta ja monipuolista kuvataiteen perusopetusta kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille. Opetusta annetaan Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä. Toiminta on jatkunut jo vuodesta 1998, ammattitaidolla, turvallisesti ja kestävästi, hauskuutta unohtamatta. Tunneilla tutustutaan kuvataiteen eri tekniikoihin, työvälineisiin ja historiaan. Kuvataidekoululla saa valmiuksia ilmaista itseään visuaalisesti.

Taiteen perusopetus on vapaa-aikana lapsille, nuorille ja aikuisille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta. 

Piilota taustavideo

Tervetuloa kuvataidekouluun!

Nurmijärven kuvataidekoululla annetaan yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille maanantaista perjantaihin Rajamäellä, Kirkonkylällä ja Klaukkalassa. Aikuisille on lauantaisin kokoontuva ryhmä. 

Opetuksen keskeisiä oppisisältöjä ovat piirustus ja maalaus, kuvanveisto, arkkitehtuuri, ympäristönsuunnittelu, muotoilu, grafiikka, keramiikka, sarjakuva, ympäristö–ja yhteisötaide ja taidehistoria.

Myös kesken kauden voi tulla mukaan, mikäli ryhmässä on tilaa. Lisätietoja antaa Päivi Takala 040 936 1994

Ajankohtaista

Nurmijärven kuvataidekoulu

Kesäleirit Nurmijärvellä 2024 ☀️

Nurmijärvellä järjestetään jälleen mukava määrä kesäleirejä taiteen perusopetuksen kouluissa. Leirit ovat kaikille avoimia, osallistujan ei tarvitse olla taidekoulun oppilas. Leireillä ohjaajina toimivat taidekoulujen taitavat pedagogit. Ilmoittautuminen kesäleireille on avattu! 😎

Lue lisää »
Nurmijärven kuvataidekoulu

Kuvataidekoulun juhlanäyttely

Lasten ja nuorten Kuvataidekoulun kevätnäyttelyssä on ”Juhlan tunnelmaa”. Lukuvuoden teema on ollut juhla, sillä kuvataidekoulu on nyt 25-vuotias. Teemana juhla on monipuolinen ja monikerroksinen. Näyttelyssä pääsee kokemaan iloa, ystävyyttä, yllätyksiä

Lue lisää »

Kuvataiteen perusopetus

Kuvataidekoulu

Nurmijärven kuvataidekoulu on taiteen perusopetuksen koulu (tpo). Opetus on taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista. Opinnot muodostuvat yhteisistä opinnoista ja syventävistä opinnoista sekä varhaisiän kuvataidekouluun valmentavasta taidekasvatuksesta.

Yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia:
– yhteiset perusopinnot 300 tuntia
– syventävät opinnot 200 tuntia
– lisäksi kuvataidekoulu antaa valmentavaa varhaisiän opetusta 5-6 –vuotiaille n. 40 tuntia/lukuvuosi.

Opetus on avointa kaikille 5–19 -vuotiaille. Lasten ja nuorten ryhmiä on 20. Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan perustasoa edeltävästä varhaisiän valmentavista opinnoista yhteisiin opintoihin ja syventäviin teemaopintoihin. Aikuisille on yksi  ryhmä ja uusi ryhmä perustetaan joka toinen vuosi.

Kuvataidekoulun opintokokonaisuuteen ei ole pakollista sitoutua, vaan voi opiskella lukukauden kerrallaan.

Myös kesken kauden voi tulla mukaan, mikäli ryhmässä on tilaa. Lisätietoja antaa Päivi Takala 040 936 1994.

Opetuksessa huomioidaan yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat, kannustetaan pohtimaan taiteen merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin.

Koulussa opitaan erilaisia taiteen menetelmiä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työskentelemään yhdessä sekä arvostamaan omia ja muiden oppilaiden töitä.

Nurmijärven kuvataidekoulussa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.

Lukuvuoden aikana on 28 opetusviikkoa, jotka jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Kevätkaudella on yhteinen kevätnäyttely, jossa on esillä kattavasti eri-ikäisten lasten ja nuorten teoksia.  Aikuisten taiteen perusopetuksen oppilaiden näyttely on syyskaudella. Vuosittain tehdään näyttelykäynti yhteisellä kuljetuksella tai muu retki lähiympäristöön taidetarvikkeet mukana. 

Opetusta annetaan Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä. Opetus on ryhmäopetusta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja opetuskerran kesto vaihtelee 60 minuutista 135 minuuttiin. Aikuisten ryhmässä kokoontumiskertoja on 12.

Kaikki tarvikkeet ja työvälineet kuuluvat lukukausimaksuun lukuun ottamatta suojavaatteita. Retkistä maksetaan erikseen. Rapatessa roiskuu eli essu tai muut suojavaatteet pitää tuoda kotoa!

Ryhmäkoko varhaisiän kuvataideryhmissä on 5–12 oppilasta. Yhteisissä opinnoissa ryhmäkoko on 6–12 ja syventävissä opinnoissa 6–12. Opetus tapahtuu lukuvuoden aikana kokoontuvissa ryhmissä. Ryhmässä voi olla myös kaksi opettajaa, mikäli ryhmäkoko on yli 15 oppilasta.

Opintoihin voi kuulua opintoretket, näyttelykäynnit sekä itsenäinen työskentely (esim. kotitehtävät). Kesäaikana ja lomaviikkoina voidaan järjestää opintokokonaisuuksia täydentävää (syventävää ja laajentavaa) kurssitoimintaa, mm. leirit Rajamäellä, Kirkonkylällä ja Klaukkalassa.

Taiteen perusopetus (tpo)
Nurmijärven kuvataidekoulun opetussuunnitelma

Suostumus taiteen perusopetuksen suoritustietojen tallentamiseen Oma opintopolkuun (KOSKI-tietovaranto) / Visma Sign sähköinen allekirjoitus

Alle 15-vuotiaiden lasten vanhemmat sekä täysi-ikäiset pääsevät antamaan luvan ao. linkeistä.
15-17-vuotiaille lähetetään erillinen lomake, jonka allekirjoittavat sekä vanhempi että nuori itse.

Kuvataide
Yhteiset opinnot
Teemaopinnot

Ryhmät ja hinnat

Varhaisiän kuvataidekasvatus 
 (5–6 -vuotiaat)

Varhaisiän kuvataidekasvatus luo pohjaa kuvataideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan erilaisiin työtapoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin.

100 €/lukukausi sis. materiaalit.

Yhteiset opinnot P1 ja P2
(7–12 -vuotiaat)

Yhteisten opintojen tarkoituksena on kuvataiteen perustaitojen hankkiminen, tutustutaan tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös kuvallista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä.

175 €/lukukausi sis. materiaalit.

Työpaja- ja periodiopinnot
(12–18-v.)

Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua.  Opintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen, korostetaan itsenäistä ajattelua ja työskentely. 

200 €/lukukausi sis. materiaalit.

Aikuisten kuvataiteen perusopinnot (ATPO)

Nurmijärven Opiston kuvataidekoulu järjestää aikuisille taideharrastajille suunnattua kuvataiteen perusopetusta. Koulutus kestää noin 2,5–4 lukuvuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Opiskelija sitoutuu viikoittaiseen opetukseen vastuuopettajan tai periodiopettajan johdolla.
Opetuspäivä on lauantai klo 9.30–13.15, IhanTalo, Ihantolantie 2, Nurmijärven Kirkonkylä.

  • Seuraava aikuisten ATPO -ryhmä aloittaa syksyllä 2023
  • Lisää kivoja aikuisille suunnattuja taidekursseja:
    Nurmijärven Opisto

Lisätietoja aikuisten taideharrastamisesta: 040 936 1994

Ilmoittautuminen ja peruminen

Kun oppilas on hyväksytty kuvataidekouluun, hänelle taataan opiskelupaikka myös tulevina vuosina ja koulu tekee oppilassiirrot automaattisesti seuraavalle lukuvuodelle. 

Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta oppilaspaikan perumisesta.

Perumisilmoitus tehdään kevälukukaudella viimeistään 30.5. ja syyslukukaudella viimeistään 15.12. mennessä:

kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi tai 040 938 1007 / 040 936 1994

Lukukausimaksut ja alennukset

  • Varhaisiän opetus 105 €
  • P1 ja P2 180 €
  • Periodiopetus 205 €
  • Työpajaopetus 205 €
  • Aikuisten taiteen perusopetus 165 €
  • Kuvataidekoulun sisaralennus on 15 €, muistathan ilmoittaa toimistolle!

Kaikki materiaalit sisältyvät lukukausimaksuihin.

Vuosittain myönnetään hakemuksesta muutamia vapaaoppilaspaikkoja taloudellista tukea tarvitseville perheille. Kuvataidekouluun hyväksytyillä oppilailla on mahdollista hakea vapautusta maksusta yhden lukuvuoden ajaksi. Hakemukset tulee palauttaa 15.8. mennessä. (Mahdollinen kevään lisähaku 15.1. mennessä).

Siirry täyttämään sähköinen hakemus (Visma Sign) Vapaaoppilaspaikkahakemus lv. 2024-2025.

Arviointi ja todistukset

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissa ja ohjata tavoitteiden asettamista. Arviointi voi olla suullista tai kirjallista ja tapahtuu tuntien aikana. Perusopintojen päättyessä oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen. Alle 16-vuotiaat, jotka lopettavat opintonsa, saavat osallistumistodistuksen vain pyydettäessä.

Opintosuoritukset voidaan siirtää oppilaan/huoltajan suostumuksella kansalliseen Koski-tietovarantoon.

Oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan informointi suostumuksen antamisesta taiteen perusopetuksen tietojen tallentamisesta

Opetuksen laajuus

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia = 18,52 opintopistettä. Yleisen oppimäärän mukainen kuvataiteen taiteen perusopetus (tpo) muodostuu yhteisistä opinnoista 11,11 opintopistettä  ja teemaopinnoista 7,41 opintopistettä. Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot voivat sisältää myös muiden yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden opintoja (mm.arkkitehtuuri, multimedia, käsityö ja muotoilu). Opintokokonaisuuksien tarjonta ja järjestys määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.  Yleisen oppimäärän mukaisen kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. 

Opetussuunnitelma

Opetuspaikat

Toimisto

Nurmijärven Opisto

Aitohelmi, 2. krs / Klaukkala
Klaukkalantie 72
01800 Klaukkala

Toimisto avoinna

ma-to klo 9.00–16.00,
pe klo 9.00–14.00
040 938 1007

Klaukkala

Aitohelmen kuvataidetila, Klaukkalantie 72

Nurmijärvi

IhanTalo kuvataidetila, Ihantolantie 2

Rajamäki

Noppi Rajamäki, Kiljavantie 3

Opettajat

Päivi Takala

Kuvataidekoulun johtaja

Päivi Takala, kuvataidekoulun johtaja

kuvataidekoulu(at)nurmijarvenopisto.fi

040 9361994

Laura Pohjonen

Tuntiopettaja
laura.pohjonen(at)nurmijarvenopisto.fi

Sari Stajevic-Teodosin

Tuntiopettaja
sari.stateo(at)nurmijarvenopisto.fi

Vicky Maaranen

Tuntiopettaja
vicky.maarane(at)nurmijarvenopisto.fi

Johanna Ryönänkoski

Tuntiopettaja
johanna.ryonankoski(at)nurmijarvenopisto.fi

Vilja Hanna Bergman

Tuntiopettaja
hanna.bergman(at)nurmijarvenopisto.fi

Riitta Rantatalo

Tuntiopettaja
riitta.rantatalo(at)nurmijarvenopisto.fi

Sanna Palmu

Tuntiopettaja
sanna.palmu(at)nurmijarvenopisto.fi