Asiakasraatituloksia

Kevään 2023 aikana olemme perustaneet opistolle asiakas- ja vaikuttajaraadin. Tämä kuntalaisista ja opiston asiakkaista koostuva vapaaehtoisten henkilöiden joukko on osoittanut kiinnostustaan vaikuttaa opiston kehittämistoimintaan. Asiakasraadille voidaan lähettää kyselyitä tai järjestää keskustelutilaisuuksia muutamia kertoja vuodessa. Tällä tavoin saamme arvokasta ja aitoa lisätietoa opiston toimintojen kehittämisen tueksi. Asiakasraati koostuu 127 henkilöstä. Mikäli haluaisit liittyä joukkoon, voit ilmoittaa siitä meille sähköpostilla toimisto@nurmijarvenopisto.fi tai puhelimitse p. 040 938 1007.
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Kevään ensimmäinen asiakasraatikysely liittyi Kestävän kehityksen teemoihin. Se toteutettiin osana sertifioidun opiston kestävän kehityksen toimia sekä Opistojen tunnettuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin -hanketta.

TULOKSIA

Vastauksia saatiin yhteensä 57 kappaletta, joka on 45% asiakasraadin osallistujamäärästä. Kysely toteutettiin nettipohjaisella kyselylomakkeella. 95% vastaajista kestävä kehitys oli tuttu aihe. Eniten kiinnostusta aihepiiriin liittyen oli vastaajilla vastuulliseen kuluttamiseen, luonnon monimuotoisuuteen, elinikäiseen oppimiseen ja terveyteen sekä hyvinvointiin liittyen. Näistä teemoja tulemme sisällyttämään jatkossakin opiston opetustarjontaan.

89% vastaajista oli sitä mieltä, että Nurmijärven Opistolla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että kansalaisopistolla on hyvät mahdollisuudet tuoda teemoja paremmin ihmisten tietoisuuteen ja kansalaisopisto tavoittaa runsaasti kuntalaisia. Osa vastaajista koki, että opiston toimintaan on helppo tulla mukaan ja kansalaisopisto on lähellä ihmisen arkea. Toisaalta nähdään hyväksi se, että kansalaisopistotoiminta voi ravistella ihmisten totuttuja ajatusmalleja ja saada aktiiviset osallistujat puhumaan tärkeiden asioiden puolesta myös opiston ulkopuolella.

53% vastaajista koki, että kansalaisopiston aktiivinen työskentely kestävän kehityksen toimien eteen vaikuttaa myös kurssille osallistumiseen ja valintaan lähteä mukaan. Toisaalta 56% vastaajista ei koe näillä asioilla olevan vaikutusta valintaan osallistua opiston kursseille. Opistolta toivotaan edelleen kierrätykseen, kuluttamiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, elinikäiseen oppimiseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kursseja. Useissa vastauksissa todetaan, että kestävän kehityksen teemojen toivotaan sisältyvän jatkossa kaikkien kurssien suunnitteluun mahdollisuuksien mukaan.

KOHTI EKOSOSIAALISTA SIVISTYSTÄ

Asiakasraatikyselyssä nostimme esiin ”ekososiaalisen sivistyksen” termin. Vain 9% vastaajista tunsi termin ja sen merkityksen entuudestaan hyvin. Loput vastaajista eli 91% ei tuntenut termiä lainkaan tai oli kuullut vain nimen.

Tästä saamme hyvän kimmokkeen lähteä tekemään työtä sen eteen, että ekososiaalinen sivistyst tulisi kuntalaisille tutummaksi ja sitä kautta osaksi arjen kestävän kehityksen valintoja. Palaamme siis asiaan!
Kiitämme lämpimästi kaikkia asiakasraatikyselyyn vastanneita arvokkaista kommenteista!